La regidora d’Aliança Catalana Sílvia Orriols insta la prohibició del vel islàmic i el dejuni del Ramadà a les aules catalanes

Sílvia Orriols, promotora d’Aliança Catalana i regidora de Ripoll, defensa al plenari del dimarts 25 de maig la prohibició de pràctiques que suposen el tractament diferencial per motiu de religió a les aules catalanes, com ara l’ús de l’opressiu i masclista del vel islàmic o el perillós dejuni de 30 dies segons la pràctica del Ramadà; pràctiques que vulneren els drets dels infants

 

Davant la preocupació d’alguns pares i professors de les escoles públiques i concertades de
Ripoll, preocupació extrapolable als pares i docents d’arreu de Catalunya, presentem
aquesta moció per denunciar i corregir la problemàtica que suposa el tracte diferencial i
irresponsable dels menors d’edat per motivacions o causes religioses.

Durant la celebració del Ramadà hem vist com menors d’edat d’escoles públiques i
concertades d’arreu de Catalunya seguien dejunis diürns de fins a 30 dies mentre
participaven amb normalitat de les activits físiques escolars, posant per tant en risc, la seva
salut. Apart de les conseqüències sanitàries que aquesta pràctica podria suposar, el Ramadà
ha fet que aules senceres s’hagin ressentit de l’absència massiva d’alumnes que decidien
avantposar celebracions religioses a les classes habituals, creant una barrera invisible però
palpable entre estudiants, per raó de la seva fe.

Així mateix, veiem com augmenta progressivament la presència d’hijabs a les aules
catalanes, permetent que als centres públics es difongui un missatge i una imatge clarament
masclista i vexatòria.

Atès que som partidaris de cohesionar la societat enlloc de fomentar guetos i contracomunitats,
i atès que som partidaris que les nenes i noies tinguin garantits els mateixos
drets i llibertats que els nens i nois dins les aules, presentem els següents acords:

 • PRIMER.- Instar la conselleria d’ Educació a protegir els drets de les menors, erradicant l’ús
  de l’hijab als centres educatius.
 • SEGON.- Instar les conselleries d’Educació i de Sanitat a vetllar perquè els estudiants menors
  d’edat no hagin de complir dejunis en període escolar.
 • TERCER.- Instar la conselleria d’Educació a assegurar la unitat i la no-discriminació per raons
  d’origen o religió, promovent que les cultures estrangeres convergeixin als costums i
  calendari de Catalunya.

 

Ripoll, 25 de maig de 2021